Obchodní podmínky internetového obchodu This-1.com

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky stanoví všeobecné podmínky, způsob elektronického poskytování služeb a prodeje prostřednictvím internetového obchodu www.this-1.com. Internetový obchod provozuje společnost Sporthouse sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, 02-798, ul. Pod Lipą 8/94a, NIP: 9471983633, REGON: 101733204, zapsaná u Okresního soudu pro Lodž-Śródmieście v Lodži , XX oddělení Národního soudního rejstříku čj. KRS: 0000500791, základní kapitál 5 000,00 PLN

Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:

 1. e-mailová adresa: [email protected]; telefonní číslo: +48 782 464 618
 2. Tyto obchodní podmínky jsou průběžně k dispozici na webových stránkách www.this-1.com tak, aby je bylo možné kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat vytištěním nebo uložením na médium.
 3. Prodávající upozorňuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může pro každého uživatele internetu znamenat riziko spočívající v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do informačního systému klienta a získání a úpravy jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se zákazník vyhnul riziku výše uvedených nebezpečí, měl by použít vhodná technická opatření.

II. Definice

Pojmy použitými v pravidlech a předpisech se rozumí:

 1. Pracovní dny –jedná se o dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;
 2. Zákazník –fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která v Internetovém obchodě zadá Objednávku nebo využívá jiné Služby dostupné v Internetovém obchodě;
 3. Občanský zákoník –zákon ze dne 23. dubna 1964. (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet –část internetového obchodu přidělená danému zákazníkovi, prostřednictvím které může zákazník provádět určité akce v rámci internetového obchodu;
 5. Spotřebitel –zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel –zákazník, který je podnikatelem ve smyslu čl. 43[1] občanského zákoníku;
 7. Předpisy –tento dokument;
 8. Zboží –produkt prezentovaný v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého prezentovaného produktu;
 9. Kupní smlouva –smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby –služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění);
 11. Zákon o právech spotřebitelů –zákon ze dne 30. května 2014. O právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky –zákon ze dne 18. července 2002. o poskytování služeb elektronickými prostředky (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů);
 13. Objednávka –projev vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, který specifikuje zejména druh a počet Zboží.

III. Pravidla používání internetového obchodu

 1. Používání internetového obchodu je možné pod podmínkou, že.
  1. Použijte Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo později,
  2. povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
 2. Používáním internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost zákazníka, která vede k seznámení se s obsahem obchodu.
 3. Zákazník je zejména povinen:
  1. používat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména prostřednictvím specifického softwaru nebo zařízení,
  2. neprovádět v rámci internetového obchodu takové činnosti, jako je zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam),
  3. používat Internetový obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní Zákazníky a Prodávajícího,
  4. používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro vlastní potřebu,
  5. používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy Polské republiky, ustanoveními jednacího řádu a obecnými zásadami používání internetu.
IV. Služby
 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového obchodu využívat bezplatné služby, které poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba Účet v internetovém obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování Služby spočívající ve vedení účtu v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká, jakmile Zákazník podá žádost o smazání účtu nebo použije tlačítko “Smazat účet”.
 3. Zákazník má možnost dostávat obchodní informace od prodávajícího formou zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem musíte uvést platnou e-mailovou adresu nebo aktivovat příslušné pole v registračním formuláři nebo v objednávkovém formuláři. Zákazník může souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoli odvolat. Smlouva o poskytování služby zasílání novinek se uzavírá na dobu neurčitou a bude ukončena, jakmile zákazník podá žádost o vyřazení své e-mailové adresy z odběru novinek nebo o odhlášení z odběru pomocí odkazu obsaženého v těle zprávy zaslané v rámci služby zasílání novinek.
 4. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou vždy uvedeny na internetových stránkách obchodu. Akce v internetovém obchodě se nesčítají, pokud není v podmínkách konkrétní akce uvedeno jinak.
 5. Pokud zákazník poruší ustanovení těchto obchodních podmínek, může prodejce po neúčinné výzvě k zastavení nebo odstranění porušování a stanovení přiměřené lhůty smlouvu o poskytování služeb vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou.
V. Postup při uzavírání kupní smlouvy
 1. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je vyrobeno prodávajícím, má potřebná hygienická povolení a může být prodáváno v rámci Evropské unie.
 3. Chcete-li zadat objednávku, musíte mít aktivní e-mailový účet.
 4. V případě podání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách Internetového obchodu je Objednávka podána Zákazníkem Prodávajícímu v elektronické podobě a představuje nabídku na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka učiněná v elektronické podobě je pro zákazníka závazná, pokud prodávající zašle na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky, které představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky zákazníka, a jeho přijetím zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.
 5. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce a její obsah je v souladu s obchodními podmínkami.

VI. Dodávka

 1. Dodání Zboží je omezeno na země Evropské unie a bude provedeno na adresu uvedenou Zákazníkem při podání Objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného Zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní služby;
 3. Prodávající na webových stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Zákazníka o počtu pracovních dnů potřebných pro vyřízení Objednávky a její doručení, jakož i o výši poplatků za doručení Zboží.
 4. Lhůta pro dodání a vyřízení Objednávky se počítá v pracovních dnech v souladu s článkem. VII str. 2.
 5. Prodávající vystaví zákazníkovi účtenku nebo fakturu s DPH podle volby zákazníka.

VII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků.
 2. Zákazník si může zvolit následující způsoby platby:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Objednávka bude odeslána bezprostředně po přijetí peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a dokončení Objednávky);
  2. na dobírku, platba dodavateli při dodání (v tomto případě bude realizace Objednávky a její odeslání zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a dokončení Objednávky);
  3. elektronickým převodem prostřednictvím externího platebního systému iMoje provozovaného společností ING Bank Śląski S.A. se sídlem v Katovicích (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému zúčtovatele, že Zákazník provedl platbu, přičemž expedice proběhne bezprostředně po dokončení Objednávky).
 3. Prodávající informuje Zákazníka na webových stránkách Obchodu o lhůtě, ve které je Zákazník povinen uhradit Objednávku. V případě, že Zákazník nezaplatí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Prodávající po neúčinné výzvě k zaplacení se stanovením přiměřené lhůty odstoupit od Smlouvy na základě čl. 491 občanského zákoníku.

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před uplynutím lhůty.
 2. Zákazník může prohlášení formulovat sám nebo použít vzor prohlášení, který prodávající zpřístupní na internetových stránkách obchodu.
 3. Čtrnáctidenní lhůta se počítá ode dne, kdy došlo k dodání Zboží, nebo v případě Smlouvy o poskytování služeb ode dne jejího uzavření.
 4. Po obdržení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy zašle prodávající na e-mailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
 5. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno mimo jiné v případě:
  1. Smlouva, jejímž předmětem plnění je zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  2. Smlouva, jejímž předmětem plnění je Zboží dodané v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
 6. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. To, co strany dodaly, musí být vráceno beze změny, ledaže by změna byla nutná ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo být provedeno neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží je třeba vrátit na adresu Prodávajícího.
 7. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby, přičemž tento způsob je pro spotřebitele bezplatný. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud neobdrží předmět zpět nebo dokud zákazník nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve, pokud prodávající nenabídl, že si předmět od zákazníka vyzvedne sám.
 8. Přímé náklady na vrácení Zboží nese Zákazník, pokud se Prodávající nedohodl, že tyto náklady ponese on.
IX. Stížnosti
 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, ze záruky za vady podle čl. 556 – 576 občanského zákoníku.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo těmito obchodními podmínkami by měly být adresovány na adresu sídla prodávajícího.
 4. Pro posouzení reklamace by měl Zákazník zaslat nebo doručit reklamované Zboží, pokud možno s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by mělo být doručeno nebo zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 5. Zákazník je oprávněn podávat Prodávajícímu stížnosti týkající se fungování Obchodu a využívání Služeb. Stížnosti lze podávat písemně nebo e-mailem na adresu prodávajícího.
 6. Prodávající se zavazuje vyřídit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to není možné, informovat zákazníka v této lhůtě, kdy bude reklamace vyřízena. V případě nedostatků v reklamaci vyzve prodávající zákazníka k doplnění reklamace v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy zákazníkovi.

X. Mimosoudní řízení o stížnostech a opravných prostředcích

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, musí mít mimo jiné. následující možnosti mimosoudního vyřizování stížností a nápravy:
 2. je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud působící při obchodní inspekci za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy;
 3. je oprávněn požádat oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím;
 4. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, k jejímž zákonným úkolům patří ochrana spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Svaz spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a Sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl;
 5. podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Ochrana údajů

 1. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníky v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách obchodu.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce Internetového obchodu, jakož i k formulářům, logům, náleží Prodávajícímu a jejich užití je možné pouze stanoveným způsobem a v souladu s Obchodními podmínkami.
 2. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, bude předloženo příslušnému soudu v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 3. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem, se řeší u soudu příslušného podle sídla prodávajícího.
 4. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky, ustanoveními zákona o právech spotřebitelů a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.
 5. Jakékoli změny těchto podmínek používání budou každému zákazníkovi oznámeny prostřednictvím informací na domovské stránce internetového obchodu, které budou obsahovat shrnutí změn a datum jejich účinnosti. Zákazníci s účtem budou o změnách navíc informováni shrnutím změn na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum účinnosti změn nebude kratší než 14 dní od data jejich vyhlášení. Pokud zákazník, který má zákaznický účet, nesouhlasí s novým obsahem obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího do 14 dnů ode dne informování o změně obchodních podmínek. Oznámení prodávajícímu, že s novým obsahem obchodních podmínek nesouhlasíte, má za následek ukončení smlouvy.