ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument stanoví zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu (dále jen “internetový obchod”).

 1. Správcem internetového obchodu je Sporthouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě, ul. Pod Lipą 8/94a, 02798 Varšava, zapsaná Okresním soudem pro Lodž Śródmieście v Lodži, XX obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, č. KRS: 0000500791, NIP: 9471983633, REGON: 101733204, základní kapitál 5 000,00 PLN.
 2. Jako správce jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů Námi a uplatnění vašich práv v souvislosti se zpracováním údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected] nebo písemně na adresu našeho sídla.
 3. Správce údajů zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely a rozsah:
  • na vaši žádost provést úkony před uzavřením Smlouvy (např. zřízení účtu), tj. údaje, které uvedete v registračním formuláři v Internetovém obchodě, tj. vaši e-mailovou adresu a heslo, které jste si nastavili, vaše pohlaví; a pokud se zaregistrujete při nákupu Zboží, shromažďujeme vaše jméno a údaje, které uvedete za účelem dokončení Objednávky, jako je vaše dodací adresa; za účelem poskytování Služeb, které vyžadují vytvoření Účtu, jako je vedení historie vašich Objednávek, poskytování informací o stavu Objednávky, zpracováváme vaše údaje uvedené v Účtu a při nákupu Zboží;
  • pro poskytování služeb, které nevyžadují zřízení účtu a nákup zboží, tj. při prohlížení webových stránek internetového obchodu, vyhledávače zboží, zpracováváme osobní údaje týkající se vaší činnosti v internetovém obchodě, tj. údaje týkající se zboží, které jste si prohlíželi, údaje týkající se relace vašeho zařízení, operačního systému, prohlížeče, polohy a jedinečného ID, IP adresy;
  • za účelem plnění kupní smlouvy o prodeji Zboží (např. dodání objednaného Zboží) zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli při nákupu Zboží, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresní údaje, platební údaje, a pokud nakupujete prostřednictvím Účtu, také vámi stanovené heslo;
  • za účelem statistiky využívání různých funkcí dostupných v internetovém obchodě, usnadnění používání internetového obchodu a zajištění IT bezpečnosti internetového obchodu zpracováváme osobní údaje týkající se vaší aktivity v internetovém obchodě a času stráveného na jednotlivých podstránkách internetového obchodu, historie vyhledávání, vaší polohy, vaší IP adresy, ID vašeho zařízení, údajů týkajících se vašeho internetového prohlížeče a operačního systému;
  • pro účely marketingu našeho Zboží a Služeb a pro naše Zákazníky a partnery zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli při založení svého Účtu a jeho aktualizaci, údaje týkající se vaší činnosti v Internetovém obchodě včetně Objednávek, které jsou zaznamenávány a ukládány prostřednictvím souborů cookie, zejména historii vašich Objednávek, historii vyhledávání, kliknutí v Internetovém obchodě, data přihlášení a registrace, historii a vaši činnost související s naší komunikací s vámi. V případě remarketingu používáme údaje o vaší aktivitě k tomu, abychom vás oslovili s našimi marketingovými sděleními mimo internetový obchod, a k tomuto účelu využíváme poskytovatele třetích stran. Tyto služby spočívají v zobrazování našich sdělení na jiných webových stránkách než v internetovém obchodě. Podrobnosti naleznete v ustanoveních o souborech cookie;
  • za účelem zjištění, vyšetřování a vymáhání pohledávek a obhajoby pohledávek v soudním řízení a u jiných orgánů činných v trestním řízení můžeme zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté při nákupu Zboží nebo založení Účtu a další údaje nezbytné k prokázání existence pohledávky nebo vyplývající ze zákonného požadavku, soudního příkazu nebo jiného právního postupu;
  • pro průzkumy názorů na naše služby a produkty prováděné námi nebo našimi partnery, tj. informace o objednávce, vaše údaje uvedené ve vašem účtu nebo při nákupu zboží, vaše e-mailová adresa. Údaje shromážděné v rámci průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění nepoužíváme pro reklamní účely. Přesné pokyny jsou uvedeny v informacích o příslušném průzkumu nebo tam, kde zadáváte své údaje;
  • za účelem poskytnutí platebních údajů poskytnutých ING Bank Śląski S.A. při zadávání Příkazu v souvislosti s poskytováním služby zpřístupnění infrastruktury pro zpracování plateb prostřednictvím internetu, zpracováním a zúčtováním plateb provedených Zákazníky s použitím platebních prostředků a ověřením řádného plnění Smluv uzavřených se Správcem ze strany Banky na základě 6 odst. 1 Smlouvy. 1 písm. f) nařízení;
  • k předání společnosti Twisto Polska sp. z o.o. platební údaje poskytnuté Zákazníkem v souvislosti se zavedením možnosti platby za Zboží společností Twisto Polska sp. z o.o. a zpřístupnění této funkce v rámci mandátní smlouvy, která zahrnuje nákupní vzorec nazvaný “Buy with Twisto”, a za účelem ověření společností Twisto Polska sp. z o.o. o řádném plnění uvedených příkazních smluv na základě 6 odst. 1 písm. f) nařízení;
 1. Jako správce vašich osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ve vztahu k vaší osobě, pokud nám k tomu nedáte souhlas zaškrtnutím příslušného políčka.
 2. Správce zpracovává následující kategorie příslušných osobních údajů:
 • kontaktní údaje;
 • údaje týkající se činnosti v internetovém obchodě;
 • údaje týkající se objednávek v internetovém obchodě;
 • údaje o stížnostech a žádostech;
 • údaje týkající se marketingových služeb.
 1. 6 Doba zpracování osobních údajů:
 • Vaše osobní údaje budou uchovávány do doby, než uplyne promlčecí lhůta pro nároky vyplývající ze smlouvy/poskytování služeb, nebo do doby, než zanikne zákonná povinnost uchovávat údaje, zejména povinnost uchovávat účetní doklady týkající se smlouvy.
 • Pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nebudou osobní údaje zpracovávány pro konkrétní účel, pokud proti takovému zpracování vznesete námitku.
 • Pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány až do jeho odvolání.
 • Pokud subjekt údajů neprovádí žádné kroky po dobu delší než 10 let (neaktivní kontakt);
 1. 7 V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pro účely nezbytné pro poskytování služeb může internetový obchod zpřístupnit vaše osobní údaje dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců osobních údajů, kterými mohou být:
 • státní orgány
 • dopravní a kurýrní společnosti, jako je DPD Polska sp. z o.o. a InPost sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski S.A. za poskytování platebních služeb
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 1. Shromážděné osobní údaje nebudou předávány příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

 2. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Pokud je základem pro zpracování vašich osobních údajů oprávněný zájem správce, můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, včetně automatizovaného profilování a pro analytické účely.

 3. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 4. Máte nárok na právo být zapomenut.

 5. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy/poskytování služeb nebo jsou zpracovávány na základě souhlasu, máte rovněž právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje od nás obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete zaslat jinému správci údajů.

 6. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V Polsku je dozorovým orgánem podle zákona RODO předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (PUODO).

 1. Poskytnutí osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy/služeb poskytovaných na jejím základě je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Důsledkem neposkytnutí těchto údajů bude nemožnost uzavřít smlouvu s internetovým obchodem.
  a) V případě, že poskytnete své osobní údaje za účelem jejich předání společnosti Twisto Polska sp. z o.o. před uzavřením kupní smlouvy na zboží (nebo služby) zakoupené v internetovém obchodě, je poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření kupní smlouvy v souvislosti s obchodním modelem přijatým internetovým obchodem.
  b) V případě, že jsou Vaše osobní údaje předávány Bance v souvislosti se zpracováním a zúčtováním plateb, které jste provedli v Internetovém obchodě prostřednictvím internetu s použitím platebních prostředků, je poskytnutí údajů nezbytné pro zpracování platby a předání potvrzení o platbě Bankou Internetovému obchodu.

c} Pokud poskytujete své osobní údaje Bance za účelem ověření řádného plnění smluv uzavřených s internetovým obchodem, zejména za účelem zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich reklamacemi, je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro umožnění plnění smlouvy uzavřené mezi internetovým obchodem a Bankou.

d) Pokud jsou vaše osobní údaje předány společnosti Twisto Polska sp. z o.o. v souvislosti s možností společnosti Twisto Polska sp. z o.o. nabídnout vám zaplacení ceny za vámi zakoupené zboží nebo služby. z o.o. v rámci mandátní smlouvy zahrnující nákupní vzorec “Nakupujte s Twisto” a zpřístupnění tohoto vzorce prostřednictvím internetového obchodu, je poskytnutí těchto údajů a jejich zpracování za tímto účelem nezbytné v souvislosti s obchodním modelem přijatým internetovým obchodem a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi internetovým obchodem a společností Twisto Polska Sp. z o.o. – bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu / poskytnout služby.

15. poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné.

16 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 11. srpna 2020. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit zásady ochrany osobních údajů a přizpůsobit je platným zákonům.

(17) V záležitostech, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se použijí ustanovení občanského zákoníku a příslušných zákonů polského práva, jakož i práva Evropské unie, zejména nařízení RODO (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016). o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).